Notifications
Clear all

Investors’ Choice Award 2022 ใครได้รางวัล

1 Posts
1 Users
0 Likes
14 Views
(@stock-p)
Posts: 5
Active Member Admin
Topic starter
 

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล Investors’ Choice Award และก็คะแนนระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 หมายรวมไปถึงรายงานข่าวน่าสนใจ เกี่ยวกับ ปีนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล Investors’ Choice Award อีกแล้ว

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ที่ได้รับคะแนนในโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล หมายรวมไปถึงการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (รางวัล 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report: CGR) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บวกกับตลาดหลักทรัพย์

โดยในปีนี้ ไอวีแอลได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94 จากการประเมินทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลบวกกับความโปร่งใส ร่วมด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ไอวีแอลได้กำหนดกระบวนการกำกับดูแลที่เข้มงวด ซึ่งได้รับการแนะนำจากกฎบัญญัติของคณะกรรมการที่แข็งแกร่งของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและก็การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของพวกเราอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลก ไอวีแอลยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้พวกเราถูกรวมอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน"

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (CGR 2022) สำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 750 บริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ร่วมด้วย CGR มาตรฐานใหม่ที่เน้นเพิ่มเติมในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการต่อการดำเนินงานด้าน ESG

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : Investors Choice Award และอย่าพลาดเรื่องราวใหม่ ๆ จากเรา ที่เดียว

ประกาศฟรี กับเรา พูดคุยเรื่องสินค้า เปรียบเทียบสินค้าที่ต้องใช้

 
Posted : 24/11/2022 5:08 pm