เตือนเวลาซื้อ หม้ออบลมร้อน หรือ หม้อทอดไร้น้ำมัน หันดูวันผลิตและตรวจสภาพสินค้าให้ดีก่อนจ่ายเงิน

หม้ออบลมร้อน และ หม้อทอดไร้น้ำมัน ถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ ในบ้านยุคใหม่ ฮิตกันมากเมื่อปี 65 จากกระแสคนรักสุขภาพ ที่ทำอาหารประเภท ทอด ย่าง แล้วไม่มีอมน้ำมัน ของมันดีจริง แต่เดี๋ยวก่อน เพราะปัจจุบัน ถือเป็นสินค้าควบคุมแล้วนะ ไม่ใช่ว่า อยู่ดี ๆ จะหาซื้อกันได้ง่าย ๆ สินค้าเกรดดี ได้มาตรฐาน มันต้องมีใบรับรอง

ถ้าไปหาเอาตามตลาด ได้สินค้าเสิ่นเจิ้นเข้าล่ะก็ อันนี้ถือว่าอันตรายหนักมาก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ “หม้ออบลมร้อน” หรือ “หม้อทอดไร้น้ำมัน” เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ 27 เมษายน 2566 กำกับดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งประกาศฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สคบ. ระบุว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทำอาหาร โดยใช้ลมร้อนหมุนเวียนในภาชนะบรรจุ เช่น หม้อทอดไร้น้ำมัน ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย

เนื่องจากมีวิธีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน รวมทั้งสามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย

ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้า และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

จึงเห็นสมควรกำหนดให้ หม้ออบลมร้อน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดยฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์หรือภาพตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี แต่ข้อความนั้นจะต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้านั้น และต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศ เพื่ออธิบายให้เข้าใจความหมายของรูป รอยประดิษฐ์หรือภาพ ที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน

หม้ออบลมร้อน หม้อทอดไร้น้ำมัน ถือเป็นสินค้าควบคุม

หม้ออบลมร้อน หม้อทอดไร้น้ำมัน ถือเป็นสินค้าควบคุม

หม้ออบลมร้อน จำเป็นต้องมีฉลากกำกับรายละเอียด

ฉลากของสินค้า “หม้ออบลมร้อน หม้อทอดไร้น้ำมัน” ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้

  • ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร
  • ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  • ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  • กรณีที่เป็นสินค้านำเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
  • สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  • ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้น แล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์แทนก็ได้
  • ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างถูกต้อง เช่น กำหนดระยะเวลาและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร

ทั้งนี้ยังกำหนดข้อแนะนำในการใช้หรือการเก็บรักษาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้สินค้านั้นได้อย่างถูกต้อง เช่น ให้ตรวจสอบอุปกรณ์และศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน ให้ทำความสะอาดหม้ออบลมร้อนและตะแกรง ด้วยฟองน้ำนุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคลือบผิวหลุดร่อน

ส่วนข้อห้ามใช้ กำหนดรายละเอียด เช่น “ห้ามนำภาชนะที่ทำจากพลาสติก โฟม และกระดาษ เข้าหม้ออบลมร้อนโดยเด็ดขาด”

อ่านคำเตือน ข้อห้ามให้ชัดเจน

ฉลากต้องมีคำเตือน

ห้ามใช้งานหม้ออบลมร้อนเมื่อพบว่าสารเคลือบผิวของหม้ออบลมร้อน หรือตะแกรงหลุดร่อนเนื่องจากอาหารมีโอกาสสัมผัสกับผิวโลหะส่วนเคลือบหลุดหรือส่วนที่เป็นสนิมโดยตรง ซึ่งอาจมีสารอันตรายหลุดออกมาปนเปื้อนกับอาหารเกินกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยได้” และ “โปรดระวังความร้อนขณะใช้งาน กรุณาสวมถุงมือ

สำหรับ ข้อห้าม และ คำเตือน ต้องใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่น และต้องใช้สีตัดกับสีพื้น โดยต้องสามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนแตกต่างจากข้อความอื่น เพื่อให้ ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัย

หม้ออบลมร้อน หม้อทอดไร้น้ำมัน
คุณภาพได้มาตรฐาน

tefal หม้อทอดไร้น้ำมัน คุณภาพสูง
ซื้อ หม้อทอดไร้น้ำมัน ที่ได้มาตรฐาน

หม้ออบลมร้อน หม้อทอดไร้น้ำมัน ต้องระบุ วัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุ

พร้อมกับระบุวัน เดือน ปีที่ผลิต เว้นแต่ไม่สามารถระบุวันที่ผลิตที่ชัดเจนได้ ให้ระบุเฉพาะสัปดาห์และปีที่ผลิต หรือเดือนและปีที่ผลิตได้ เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น และระบุ วัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือวัน เดือน ปีที่ควรใช้ก่อน วัน เดือน ปีที่ระบุนั้น ให้ระบุเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติ ของสินค้านั้น ส่วนราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุหน่วยเป็นเงินสกุลอื่นไว้ด้วยก็ได้

การแสดงข้อความในฉลากสินค้าต้องให้เห็นและอ่านได้ชัดเจน ขนาดของตัวอักษรที่ใช้จะต้อง สัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่ฉลาก และขนาดความสูงของตัวอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เว้นแต่กรณีที่ฉลากที่มีเนื้อที่น้อยกว่า 35 ตารางเซนติเมตร ขนาดความสูงของตัวอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร

แสดงข้อมูลไว้ส่วนอื่นของสินค้าได้

กรณีที่ไม่อาจแสดงฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ รวมไว้ในตำแหน่งที่เดียวกัน เช่น ไม่อาจแสดงไว้ที่สินค้าได้ทั้งหมด ก็ให้แสดงข้อความ รูป รอยประดิษฐ์หรือภาพ อย่างหนึ่งอย่างใด ไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ บรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือในเอกสาร หรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบกับสินค้าหรือป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ บรรจุสินค้านั้น แต่เมื่อรวมการแสดงฉลากไว้ทุกแห่งแล้ว ต้องสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน

สำหรับการขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่แสดงฉลาก ไม่ถูกต้อง มีความผิดอย่างไร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สนใจสินค้าชนิดนี้ กดเลย หม้อทอดไร้น้ำมัน

โค้ดส่งฟรีแบบ nonstop
เลือกตาข่ายกรองแสงยังไงให้คุ้มราคา

วันนี้จะมารีวิว ตาข่ายกรองแสง เพราะวันก่อนเขียนเรื่อง ตาข่ายเหล็กสำหรับทำรั้ว ไปแล้ว ใครอยากดูกดเข้าไปดูได้ตามลิ้ง

จัดทัพส่วนลด พฤษภาคม พร้อมโปร 5×5 มาก่อนได้ก่อน

โปรโมชั่นช้อปปี้ เดือนพฤษภาคม 2566 นี้ มีโปร 5×5 จัดทัพยิ่งใหญ่สดสูงสุดกระหน่ำรับหน้าฝน พร้อมยกทัพส่งฟรี โค้ดลดราคาเพียบ